Khách hàng CƠ QUAN Thanh Bình >>

UBND phường Thanh Bình

Địa chỉ: 254 Nguyễn Hữu Thọ, Thanh Bình, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên
Điện thoại: 0215 3827 121

 UBND phường Thanh Bình

Place data

frequently asked questions (FAQ)

Nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở phường (UBND phường Thanh Bình) được quy định cụ thể tại Điều 59 Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, cụ thể như sau:

- Tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn phường.

- Quyết định những vấn đề của phường trong phạm vi được phân quyền, phân cấp theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan hành chính nhà nước cấp trên ủy quyền.

- Chịu trách nhiệm trước chính quyền địa phương ở quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở phường.

- Quyết định và tổ chức thực hiện các biện pháp nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn phường.

YẾN SÀO HÀO GIA ở Thanh Bình

Chuyên cung cấp Tổ Yến Sào các loại chất lượng cao nhất tại Thanh Bình
Cập nhật bảng giá mới nhất 100g Yến sào Thanh Bình
Giá từ: 1.900.000 VNĐ 5